Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2017

Quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc

Biến đổi khí hậu và bệnh tật: Từ cách nhìn địa cầu đến bối cảnh Việt Nam

Văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam

Pháp luật về hợp đồng điện tử ở Việt Nam

Kỷ luật lao động và trách nhiệm kỷ luật lao động trong pháp luật Việt Nam

Ảnh hưởng của chính sách ngôn ngữ đối với việc tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ nước ngoài trong đời sống hiện nay ở Việt Nam và Hàn Quốc

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam

Pháp luật và chính sách bảo hiểm thất nghiệp - một số nghiên cứu so sánh và kiến nghị

Cải biến vectơ hệ Virut Semliki Forest (SFV) nhằm biểu hiện thụ thể GPCR của người Việt Nam