Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

Quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54628Giới thiệu luận văn “Quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc” Tác giả: Phạm Thị Nhung http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54628

Luận văn bao gồm các nội dung chính - Hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động du lịch và quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch của chính quyền cấp tỉnh hiện nay. - Nêu rõ khái niệm, đặc điểm hoạt động du lịch, ý nghĩa kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và môi trường của hoạt động du lịch, các yếu tố tác động tới hoạt động du lịch, quan niệm, đặc điểm của quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch, nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch của chính quyền cấp tỉnh, yêu cầu đối với quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch ở nước ta hiện nay. - Đề xuất phương hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch ở Vĩnh Phúc hiện nay

Title: Quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh Vĩnh PhúcAuthors: Phạm, Thị NhungKeywords: …

Bài đăng mới nhất

Biến đổi khí hậu và bệnh tật: Từ cách nhìn địa cầu đến bối cảnh Việt Nam

Văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam

Pháp luật về hợp đồng điện tử ở Việt Nam

Kỷ luật lao động và trách nhiệm kỷ luật lao động trong pháp luật Việt Nam

Ảnh hưởng của chính sách ngôn ngữ đối với việc tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ nước ngoài trong đời sống hiện nay ở Việt Nam và Hàn Quốc

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam

Pháp luật và chính sách bảo hiểm thất nghiệp - một số nghiên cứu so sánh và kiến nghị

Cải biến vectơ hệ Virut Semliki Forest (SFV) nhằm biểu hiện thụ thể GPCR của người Việt Nam