Pháp luật và chính sách bảo hiểm thất nghiệp - một số nghiên cứu so sánh và kiến nghị

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57800Thất nghiệp là một hiện tượng kinh tế - xã hội tồn tại trong nền kinh tế thị trường ở hầu hết các quốc gia có chế độ chính trị, trình độ phát triển kinh tế xã hội khác nhau. 


Theo Tổ chức lao động Thế giới (ILO), thất nghiệp là tình trạng tồn tại khi một số người trong lực lượng lao động muốn làm nhưng không thể tìm được việc làm ở mức tiền lương thịnh hành, người thất nghiệp là người không có việc làm, không làm kể cả một giờ (trong tuần lễ điều tra) và đang đi tìm việc làm, có đủ điều kiện để làm việc ngay nhưng không có việc làm...


Title: Pháp luật và chính sách bảo hiểm thất nghiệp - một số nghiên cứu so sánh và kiến nghị
Authors: Lê, Thị Hoài Thu
Keywords: Pháp luật;Chính sách bảo hiểm;Bảo hiểm thất nghiệp;So sánh và kiến nghị
Issue Date: 2002
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 18;Số 1
Abstract: Thất nghiệp là một hiện tượng kinh tế - xã hội tồn tại trong nền kinh tế thị trường ở hầu hết các quốc gia có chế độ chính trị, trình độ phát triển kinh tế xã hội khác nhau. Theo Tổ chức lao động Thế giới (ILO), thất nghiệp là tình trạng tồn tại khi một số người trong lực lượng lao động muốn làm nhưng không thể tìm được việc làm ở mức tiền lương thịnh hành, người thất nghiệp là người không có việc làm, không làm kể cả một giờ (trong tuần lễ điều tra) và đang đi tìm việc làm, có đủ điều kiện để làm việc ngay nhưng không có việc làm...
Description: tr. 49-58
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57800
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Nhận xét

Bài đăng phổ biến