Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14430Là mặt hàng vật tư thiết yếu và mang tính chiến lược đối với sự phát triển
của đất nước, những năm qua, Nhà nước Việt Nam thực hiện quyền kiểm soát của mình đối với xuất nhập khẩu xăng dầu thông qua quản lý quyền trực tiếp xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và quy định hạn ngạch nhập khẩu. 

Trên cơ sở cân đối nhu cầu xăng dầu hàng năm của nền kinh tế quốc dân, Nhà nước giao hạn ngạch nhập khẩu cho 11 doanh nghiệp đầu mối.
Để bảo đảm xăng dầu cho sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, bình ổn giá cả xăng dầu trên thị trường nội địa và phục vụ đắc lực, có hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhà nước can thiệp rất mạnh vào thị trường này.
Nhà nước thực hiện việc kiểm soát giá đối với xăng dầu. Khi giá xăng dầu trên thị trường thế giới tăng lên, Nhà  nước    thể  bình  ổn  giá  bằng  việc  giảm  thuế,  thậm  chí    lỗ  cho  doanh nghiệp.
Nhờ sự can thiệp của nhà nước vào thị trường xăng dầu, nhu cầu về nguồn năng lượng của nhiều ngành kinh tế và của nhiều gia đình được đảm bảo, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, ổn định và cải thiện đời sống dân cư.


Title: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Quang Tuấn
Keywords: Kinh doanh;Năng lượng;Quản lý nhà nước;Xăng dầu
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHKT
Citation: 89 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14430
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến