Quản trị công ty niêm yết những vấn đề lý luận và thực tiễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14503Giới thiệu luận văn “Quản trị công ty niêm yết những vấn đề lý luận và thực tiễn”
Tác giả: Lê Minh Thắng


Luận văn bao gồm các nội dung chính
Khái quát những vấn đề chung về quản trị công ty, quản trị công ty niêm yết và đặc điểm công ty niêm yết tại Việt Nam.
Nghiên cứu khung pháp luật về quản trị công ty niêm yết ở Việt Nam đối với cổ đông, đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty, ban kiểm soát, ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan đến công ty, công bố thông tin và minh bạch thông tin.
Tìm hiểu thực trạng thực hiện quản trị công ty niêm yết ở Việt Nam qua một số công ty cổ phần như: Công ty cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT, Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco, Công ty Dầu thực vật Tường An, Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.
 Từ đó nêu một số kiến nghị nhằm xây dựng một khung quản trị công ty hiệu quả ở Việt Nam: nâng cao nhận thức về sự can thiệp và ý nghĩa của khung quản trị công ty; nâng cao vai trò của Hội đồng quản trị; Công khai hoá thông tin và mức độ minh bạch trong quản trị công ty; Nâng cao tính độc lập, chuyên nghiệp và hiệu lực của Ban kiểm soát.


Title: Quản trị công ty niêm yết những vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Lê, Minh Thắng
Keywords: Chứng khoán
Công ty niêm yết
Luật kinh tế
Quản trị công ty
Issue Date: 2008
Publisher: H. : Khoa Luật
Citation: 123 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14503
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


Nhận xét

Bài đăng phổ biến